Przejdź do treści

REGULAMIN ZAJĘĆ AQUA BABY

 1. Przed rozpoczęciem pierwszych zajęć, uczestnik musi podpisać deklarację
  o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach Aqua Baby. 
  W przypadku braku lub zatajenia informacji na temat stanu zdrowia organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki.
 2. Warunkiem uczestnictwa w kursie, zarówno dla nowych klientów jaki i dla klientów z kontynuacji jest zapisanie się na dany sezon poprzez system ActiveNow. Zapis jest równoznaczny z zawarciem umowy, akceptacją Regulaminu i obowiązkiem zapłaty  I z III rat przed jego rozpoczęciem. W przypadku braku opłaty / uczestnik zostaje usunięty z listy uczestników zajęć Szkoły pływania Małe nurki.
 3. Uczestnik zajęć zobowiązany jest do dokonania zapłaty za karnet zgodnie z wytycznymi otrzymanymi w wiadomości mailowej z ActiveNow  Szkoły Pływania Małe nurki. 
 4. Zajęcia Aqua Baby prowadzone są zgodnie z harmonogramem i trwają 30 min.
 5. Podczas zajęć na basenie rodzica obowiązuje noszenie stroju kąpielowego, czepka oraz obuwie zmienne (klapki), niemowlęta muszą posiadać specjalne pieluszki do pływania.
 6. Każdorazowy udział w zajęciach jest odznaczany na liście obecności .
 7. Karnet upoważnia 1 osobę dorosłą i 1 dziecko do wejścia na basen oraz do uczestnictwa w zajęciach. Karnetu nie można odstępować.
 8. Rezygnacja z zajęć w trakcie semestru może nastąpić pod warunkiem przesłania informacji o rezygnacji drogą emaliową na adres kontakt@malenurki.pl.    Rezygnację należy złożyć na 7 dni przed kolejną lekcją w przeciwnym wypadku owa lekcja zostanie doliczona na poczet zajęć, które się w kursie odbyły .Po otrzymaniu maila zwrotnego z Szkoły pływania Małe nurki, osoby rezygnujące z udziału w zajęciach mogą otrzymać zwrot pieniędzy. (Cena karnetu minus zajęcia, które się odbyły w kursie (bez względu na to na ilu zajęciach się było) = zwrot.  
 9. Organizator zajęć nie zwraca pieniędzy za zajęcia, w których Uczestnik nie wziął udziału z przyczyn leżących po jego stronie, z uwagi na stałe miesięczne koszty niezależne od obecności Uczestników.
 10. Uczestnik rezygnujący z zajęć nie ma możliwości odrobienia zaległych zajęć.
 11. Obowiązkiem Klienta jest zgłaszanie każdej nieobecności Kursanta na zajęciach przez panel Klienta ActiveNow, nawet gdy nie planuje ich odrobić. 
 12. Zgłaszanie nieobecności daje możliwość odrobienia zajęć innym uczestnikom. 
 13. W przypadku nieobecności istnieje możliwość odrobienia zajęć z inną grupą jeśli są wolne miejsca, po uprzednim zgłoszeniu tego faktu przez ActiveNow. 
 14. Umawianie terminów odrabiania zajęć, odbywa się tylko przez system Active now.
 15. W ciągu trwającego sezonu można odrobić wszystkie zgłoszone wcześniej nieobecności. Lekcje zastępcze należy wybrać przez ActiveNow z kalendarza zajęć. Organizator zapewnia miejsce w wybranej grupie kursantowi. Nie zapewnia natomiast miejsc do odrabiania.
 16. Klient zobowiązany jest do wyboru grupy adekwatnej wiekowo dla kursanta. Jeśli klient wybierając lekcję zastępczą wpisze się na nieodpowiednią grupę wiekową to instruktorka ma prawo nie wpuścić go na zajęcia. W takiej sytuacji impuls (kredyt) przepada bezpowrotnie, a co za tym idzie nie ma możliwości ustalenia na nowo w/w lekcji zastępczej
 17. UWAGA! Nieobecność na zajęciach musi być zgłoszona do 4 godzin przed zajęciami. Później zgłoszoną nieobecność nie będzie można odrobić. Wyjątkiem są sytuacje nagłe, które należy zgłaszać telefonicznie lub sms.
 18. Odrabianie będzie się odbywać w innych dniach i godzinach niż wyznaczone w opłaconej karcie uczestnika. 
 19. Odrabiać nieobecności można tylko w danym semestrze.
 20. Z powodów technicznych, niezależnie od organizatora zajęcia mogą zostać odwołane i odbyć się w innym terminie.
 21. Osoby, które uczestniczą w kursie muszą być zdrowe.
 22. Rodzice uczestniczących na zajęciach mają obowiązek mieć na głowie czepek. 
 23. Robienie zdjęci i nagrywanie filmików tylko za zgodą prowadzącego.
 24. Po wygaśnięciu terminu ważności karnetu niewykorzystane wejścia przepadają i nie przewiduje się zwrotu gotówki.
 25. Szkoła Pływania nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Zasad Uczestnictwa, spowodowanych siłą wyższą, tj. przez okoliczności nadzwyczajne, nieprzewidywalne, bądź też niemożliwe do uniknięcia mimo możliwości ich przewidzenia w szczególności: klęski żywiołowe, katastrofy, strajki, zamieszki, epidemie, embarga, itp. Terminy wykonania zobowiązań wynikających z harmonogramu ulegają przedłużeniu o czas trwania siły wyższej. W wyniku siły wyższej terminy, jak i godziny zajęć mogą ulec zmianie, ze względu na organizację pracy Szkoły Pływania. Strona starająca się o zwolnienie od odpowiedzialności, niezwłocznie po wystąpieniu siły wyższej oraz po powzięciu wiadomości o jej wpływie na termin i prawidłowe wykonanie umowy, powiadomi drogą mailową, drugą Stronę o powyższym zdarzeniu i jego wpływie na jej zdolność do realizacji Umowy.
 26. Wszystkich uczestników zajęć Aqua Baby obowiązuje Regulamin Pływalni Gdańsk Kokoszki przy ul. Azaliowej 18 oraz regulamin Aqua Centrum Kolbudy przy ul. Wybickiego 33.