Przejdź do treści

Regulamin Sklepu Małe Nurki

Regulamin sklepu internetowego – sklep malenurki.pl m.in. zasady zawierania umów
sprzedaży poprzez sklep, zawierający najważniejsze informacje o sprzedawcy, sklepie oraz o prawach
Konsumenta.

SPIS TREŚCI
§ 1. DEFINICJE
§ 2. KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ
§ 3. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 4. WYMOGI TECHNICZNE
§ 5. ZAKUPY W SKLEPIE
§ 6. PŁATNOŚĆ
§ 7. REALIZACJA I DOSTAWA ZAMÓWIENIA
§ 8. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
§ 9. SKUTKO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
§ 10. REKLAMACJE
§ 11. DANE OSOBOWE
§ 12. ZASTRZEŻENIA

§ 1 DEFINICJE

Konto – uregulowana odrębnym regulaminem nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa świadczoną drogą
elektroniczną), dzięki której Kupujący może założyć́ w Sklepie swoje indywidualne Konto.
Konsument – Konsument w rozumieniu przepisów art. 22 1 Kodeksu cywilnego Zgodnie z definicją
ustawową: za Konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej
niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Klient lub Kupujący –  osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba
fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie
będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje
zamówienia w ramach Sklepu internetowego lub korzysta z innych usług dostępnych w Sklepie
internetowym.
Produkt – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między
Klientem a Sprzedającym.
Przedsiębiorca – Klient będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu cywilnego
Regulamin – niniejszy Regulamin, określający zasady zawierania umów sprzedaży na odległość za
pośrednictwem Sklepu Internetowego, zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki stron Umowy
sprzedaży na odległość oraz zasady postępowania reklamacyjnego. W zakresie usług świadczonych drogą
elektroniczną Regulamin jest odpowiednio regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług
drogą elektroniczną.
Sklep – sklep internetowy Sklep malenurki.pl prowadzony przez Sprzedawcę̨ pod adresem – https://malenurki.pl
Sprzedawca lub Sprzedający  – Goerick Anna Grzegorz Patoleta Małe Nurki S.C.
Ul. Krynicka 3/79
80—393 Gdańsk
NIP 5842822975
REGON 522975648

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedającym za
pośrednictwem Sklepu Internetowego.
Ustawa o Prawach Konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827
ze zm.).
Usługa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za
pośrednictwem Sklepu Internetowego.
Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające
bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

§ 2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

Adres: ul. Krynicka 3/79 80—393 Gdańsk
Adres e-mail: kontakt@malenurki.pl
Telefon: 500 115 359; 792779767

§ 3. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną:
 zawieranie Umów sprzedaży online – w zakresie Towarów sprzedawanych w Sklepie
Internetowym,
 zasady dokonywania rejestracji i korzystania z Konta w ramach Sklepu Internetowego,
 przesyłanie wiadomości e-mail, w których Sprzedawca potwierdza otrzymanie zamówienia,
ewentualne otrzymanie płatności, przyjęcie zamówienia do realizacji.

§ 4. WYMOGI TECHNICZNE

1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest: Urządzenie z dostępem do Internetu
Przeglądarka internetowa obsługującą JavaScript i pliki cookies
2. Dla złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto
e-mail.

§ 5 ZAKUPY W SKLEPIE

1. Ceny produktów znajdujących się w Sklepie Internetowym są podane w złotych polskich i zawierają VAT
(są cenami brutto).
2. Użytkowanie sklepu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies.
3. Wybrany do kupienia towar należy dodać́ do koszyka w Sklepie.
4. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez
Kupującego.
5. Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.
6. Korzystanie ze Sklepu internetowego oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania
się przez niego z treściami zawartymi w Sklepie internetowym.
7. Klient może skorzystać z kodu rabatowego.

§ 6. PŁATNOŚĆ

1. Płatności za towar można dokonać w sposób wybrany w momencie składania zamówienia
2. Dostępne sposoby płatności w formie przedpłat w Sklepie Internetowym:
 Za pośrednictwem platformy płatniczej: PayU
3. Podmiotem świadczącym obsługę̨ płatności online jest PayU

§ 7. REALIZACJA I DOSTAWA ZAMÓWIENIA

1. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad.
2. Odbiór zakupionego towaru w Sklepie TYLKO OSOBISTY NA ZAJĘCIACH AQUA BABY
PROWADZONYCH PRZEZ SZKOŁĘ PŁYWANIA MAŁE NURKI w Gdańsku Kokoszkach przy ul.
Azaliowej 18 lub na Basen- Aqua Centrum Kolbudy przy ul. Wybickiego 33a.

§ 8 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Konsument ma prawo odstąpić́ od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu w terminie
14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. Termin do odstąpienie od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Konsument wszedł w
posiadanie zakupionego towaru
3. Aby Konsument mógł skorzystać́ z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować́ Sprzedawcę̨,
korzystając z danych podanych w § 2 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze
jednoznacznego oświadczenia (na przykład informacja przekazana pocztą elektroniczną).
3. Aby zachować́ termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Konsument wyśle informację dotyczącą̨
wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od
umowy.

§ 9. SKUTKO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży
rzeczy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności.
2. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył
Konsument.
3. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta, może wstrzymać się
ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub
dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie
nastąpi wcześniej.
4. Konsument powinien zwrócić rzecz Sprzedawcy (lub osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do
odbioru) niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do
zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Towar, który Konsument
zwraca powinien wysyłać go na adres siedziby Sprzedawcy.
5. Konsument jest odpowiedzialny za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z
niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania
Towaru.

§ 10. REKLAMACJE

1. W przypadku wystąpienia wady towaru kupujący ma możliwość́ reklamowania wadliwego towaru na
podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.
2. Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:
 Złożyć́ oświadczenie o obniżeniu ceny.
 Przy wadzie istotnej – złożyć́ oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 Żądać́ wymiany rzeczy na wolną od wad.
 Żądać́ usunięcia wady.
3. Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres pocztowy lub elektroniczny
wskazany w § 2 Regulaminu.
4. Jeśli okaże się̨, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego towaru do
Sprzedawcy Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru na zajęcia aqua baby prowadzone
przez Szkołę Pływania Małe Nurki na Pływalni w Gdańsku Kokoszkach przy ul. Azaliowej 18 lub na
Basen- Aqua Centrum Kolbudy przy ul. Wybickiego 33a.
5. Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować́ na adres e-mail wskazany w § 2 Regulaminu.
6. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę̨ nastąpi w terminie do 14 dni.
7. W przypadku gdy w następstwie złożonej przez Konsumenta reklamacji spór nie został rozwiązany,

Sprzedawca przekazuje Konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku oświadczenie o:
1. zamiarze wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego
rozwiązywania sporów konsumenckich albo zgodzie na udział w takim postępowaniu albo
2. odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów
konsumenckich.

§ 11 DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu
jest Sprzedawca.
2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są̨ na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z
zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie
danych (RODO).
3. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę̨ zawiera polityka
prywatności zamieszczona na stronie malenurki.pl

§ 12 ZASTRZEŻENIA

1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
2. Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę̨ sprzedaży i wymaga osobnej
akceptacji regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.
3. Umowy zawierane na podstawie niniejszego regulaminu zawierane są̨ w języku polskim.
4. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym nie będącym Konsumentem sądem właściwym będzie
sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
5. Żadne z postanowień́ niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza
uprawnień́ Konsumenta wynikających z przepisów prawa.